พิมพ์แผ่นพับ ออฟเซ็ท 4สี

     แผ่นพับ มีลักษณะและวัตถุประสงค์การจัดพิมพ์คล้าย โบรชัวร์ ใบปลิว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

     แผ่นพับเป็นงานพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี มีการพับกระดาษเอกสารให้เป็นตอนๆ อาจจะพับ 2 - 3 ตอน หรือ มากกว่าก็นี้ก็ได้ เพื่อให้สะดวก ต่อการจัดเก็บ และใช้พื้นที่การวางเอกสารแผ่นพับเพียงเล็กน้อย ดังนั้น เวลาใช้เอกสารแผ่นพับ จึงต้องกางออกอ่าน เนื้อหามีการจัดเรียงเป็นคอมลัมภ์แยกเป็นเรื่องๆ ชัดเจน

     รับพิมพ์แผ่นพับ รับทำแผ่นพับ แผ่นพับประกาศหน่วยงาน บริษัท แผ่นพับโฆษณาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แผ่นพับประกาศกิจกรรม ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย